BLOG VATANDAŞLIK

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

Kanun Numarası              : 5901

Kabul Tarihi                         : 29/5/2009

Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 12/6/2009 Sayı : 27256

Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5  Cilt : 48  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanununamacı; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerinyürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.              

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türkvatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin esasların düzenlenmesine vevatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usulleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanununuygulanmasında;              

a)Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

 • Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip olmasını,
 • Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

             ç) Türk vatandaşı: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi,  

 • Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,               ifade eder.

Vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Türkvatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin hizmetler yurt içindeBakanlık, yurt dışında ise dış temsilcilikler tarafından yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması halleri

MADDE 5 – (1) Türkvatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.

Doğumla kazanılan vatandaşlık

MADDE 6 – (1) Doğumlakazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına görekendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibarenhüküm ifade eder.

Soy bağı  

MADDE 7 – (1) Türkiye içindeveya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocukTürk vatandaşıdır.

 • Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 • Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Doğum yeri  

MADDE 8 – (1) Türkiye’de doğanve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığınıkazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

             (2) Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.  

Sonradan kazanılan vatandaşlık  

MADDE 9 – (1) Sonradankazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya daseçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

MADDE 10 – (1) Türkvatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartlarıtaşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak birhak sağlamaz.

Başvuru için aranan şartlar

MADDE 11 – (1) Türkvatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

             ç)Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,              

            d) İyi ahlak sahibi olmak,

 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,              şartları aranır.

             (2) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller

MADDE 12 – (1) Millî güvenlikve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıylaBakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılarTürk vatandaşlığını kazanabilirler.  

             a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik,sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya dageçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli tekliftebulunulan kişiler.              

              b) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

             c) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması

MADDE 13 – (1) Millî güvenlikbakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilenkişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığınıBakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.              

             a) Çıkma izni almak suretiyle Türkvatandaşlığını kaybedenler.

             b) Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.  

Türk vatandaşlığının ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanılması

MADDE 14 – (1) 29 uncu maddeuyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncümadde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millîgüvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’deüç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.             

İkamet ve sürelerin hesaplanması

MADDE 15 – (1) Bir yabancıiçin ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türkvatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru içi aranan ikametsüresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir.Türkiye dışında geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içindedeğerlendirilir.

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması

MADDE 16 – (1) Bir Türkvatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türkvatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılarTürk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

 1. Ailebirliği içinde yaşama,
 2. Evlilikbirliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 3. Millîgüvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,              şartları aranır.  
 4. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümünedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şartaranmaz.
 5. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazananyabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetliiseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.             

 Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması

MADDE 17 – (1) Bir Türkvatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamudüzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karartarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.              

Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu

MADDE 18 – (1) 11 inci ve 16ncı maddeler uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuruiçin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulanvatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır. Komisyonun oluşumuve çalışma esasları yönetmelikle belirlenir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında usul ve esaslar

MADDE 19 – (1) Yetkili makamkararı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan başvuru içingerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve kararverilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırmasonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığınıkazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.

             (2) 12 nci madde uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma işlemleri Bakanlıkça yürütülür.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasının geçerliliği ve sonuçları

MADDE 20 – (1) Türkvatandaşlığının kazanılmasına ilişkin kararlar, karar tarihinden itibaren hükümifade eder.

 • Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması eşin vatandaşlığına tesir etmez. Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulunduğu ülkedeki hakim kararına göre işlem yapılır. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kazanır.
 • Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde haklarında 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması

MADDE 21 – (1) 27 nci madde uyarınca anaveya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar erginolmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türkvatandaşlığını kazanabilirler.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılmasının geçerliliği ve sonuçları  

MADDE 22 – (1) Seçme hakkı ileTürk vatandaşlığının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair şartlarıntespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

             (2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin eşleri ve çocukları hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türk Vatandaşlığının Kaybı

Türk vatandaşlığının kaybı halleri

MADDE 23 – (1) Türk vatandaşlığı,yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile kaybedilir.

Yetkili makam kararı ile kayıp yolları

MADDE 24 – (1) Yetkili makamkararı ile Türk vatandaşlığının kaybı, çıkma veya kaybettirme ya davatandaşlığa alınmanın iptali ile gerçekleşir.

Türk vatandaşlığından çıkma 

 MADDE 25 – (1) Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.  a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

 • Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
 • Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.

              ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Türk vatandaşlığından çıkma belgeleri

 MADDE 26 – (1) Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmak üzere Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlıkça, Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi; verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet vatandaşlığını kazandığını belgeleyenlere ise Türk vatandaşlığından çıkma belgesi verilir.

 (2) Çıkma izin belgesi, karar tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. İzin belgesini alanlar bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yabancı devlet vatandaşlığını kazandıklarına dair bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Süresi içinde yabancı devlet vatandaşlığının kazanılamaması durumunda çıkma izin belgesi geçersiz hale gelir.

Türk vatandaşlığından çıkmanın geçerliliğive sonuçları

 MADDE 27 – (1) Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.

 • Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesi diğer eşin vatandaşlığına tesir etmez. Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diğer eşin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılır.

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kaybeder. 

 • Vatandaşlığın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz.

Çıkma izni almak suretiyle Türkvatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar

MADDE 28 –(Değişik: 9/5/2012-6304/14 md.) 

 • Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.
 • Bu madde kapsamında bulunan kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
 • Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.
 • Bakanlar Kurulu gerekli görmesi halinde üçüncü dereceden itibaren hangi dereceye kadar olan altsoyların bu maddede tanınan haklardan faydalanabileceğini belirleyebilir.
 • Bu madde hükümlerinden yararlanacak olan altsoyun, üstsoyu ile soy bağını belgelendirmesi şarttır.
 • Bu madde kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Bu Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamındadır.
 • Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.
 • Bu madde kapsamında bulunan kişilere Bakanlığın tespit edeceği esaslar çerçevesinde kimlik numarası verilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aranan yerlerde bu kimlik numarası kullanılır.
 • Mavi Kartın düzenlenmesi ve dağıtılması ile Mavi Kartlılar Kütüğünün elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, bu madde hükümlerinin uygulanması amacıyla her türlü tedbiri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar.

Türk vatandaşlığını kaybettirme 

 MADDE 29 – (1) Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

 1. Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
 2. Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.
 3. İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.

Türk vatandaşlığının kaybettirilmesiningeçerliliği ve sonuçları

 MADDE 30 – (1) Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.

               (2) Kaybettirme kararları şahsidir, ilgilinin eş ve çocuklarına tesir etmez.

Türk vatandaşlığının iptali

 MADDE 31 – (1) Türk vatandaşlığını kazanma kararı; ilgilinin yalan beyanı veya vatandaşlığı kazanmaya esas teşkil eden önemli hususları gizlemesi sonucunda vuku bulmuş ise kararı veren makam tarafından iptal edilir.

İptal kararının geçerliliği ve sonuçları

 MADDE 32 – (1) İptal kararı, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. İptal kararı ilgili kişiye bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanan eş ve çocuklar hakkında da uygulanır.

Malların tasfiyesi

 MADDE 33 – (1) Vatandaşlığı iptal edilenler hakkında 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan mallarının tasfiyesi gerekli görülen hallerde bu husus iptal kararında belirtilir. Bu kişiler en geç bir yıl içinde Türkiye’deki mallarını tasfiye etmek zorundadır. Aksi halde, malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına kamu haznedarlığı sistemine dahil bir kamu bankasına yatırılır.

               (2) Bu kişiler iptal kararı aleyhine yargı yoluna başvurdukları takdirde malların tasfiyesi dava sonuna bırakılır.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı

 MADDE 34 – (1) Aşağıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

 1. Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazananlar.
 2. Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.
 3. Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.

 ç) Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.

 • Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

               (2) Yukarıdaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığını kaybetmenin geçerliliği vesonuçları

MADDE 35 – (1) Seçme hakkı ileTürk vatandaşlığının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığınıntespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

             (2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılan kişilerin eşleri ve çocukları hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Türk vatandaşlığının ispatı  

MADDE 36 – (1) Türk vatandaşlığının ispatı herhangi bir şekle tabi değildir.

             (2) Aşağıdaki resmi kayıt ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaşı olduğuna karine teşkil eder.              a) Nüfus kayıtları.

 • Nüfus cüzdanları.
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler.

             (3) Bir kişinin Türk vatandaşı olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüde düşüldüğü takdirde bu husus Bakanlıktan sorulur.

Vatandaşlık işlemlerinde müracaat makamı ve usul

MADDE 37 – (1) Türkvatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular yurt içinde ikametedilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya buhakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.

Bilgi ve belge istenmesi

MADDE 38 – (1) Vatandaşlıkişlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamukurum ve kuruluşlarınca herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın verilir.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 39 – (1) Bu Kanuna görealınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan anlaşılırsa, kararı verenmakam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınır.              

Vatandaşlık kararlarının geri alınması

MADDE 40 – (1) Türk vatandaşlığınınkazanılması veya kaybına ilişkin kararlar, hukuki şartlar oluşmadan veyamükerrer olarak verildiği sonradan anlaşıldığı takdirde geri alınır.

Tebligat

MADDE 41 – (1) Türkvatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvurumakamlarına tebliğ olunur. 29 uncu madde uyarınca verilen kaybettirme kararlarıResmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.  

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları  

MADDE 42 – (1) Türkvatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetivatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleritakdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar.   

             (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar hakkında 11 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.

403 sayılı Kanuna göre Türk vatandaşlığını kaybedenler

MADDE 43 – (1) Mülga 403sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e)bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler başvurmalarıhalinde, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamakkaydıyla, Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ileyeniden Türk vatandaşlığına alınabilirler.              

Çok vatandaşlık

MADDE 44 – (1) Herhangi birnedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarınailişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynıkişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çokvatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

Vatandaşlık işlemleri hizmet bedeli

MADDE 45 – (1) Türkvatandaşlığının sonradan kazanılmasına ilişkin verilen hizmet bedeli karşılığı,Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir. Tahsil edilen hizmetbedeli tutarları bütçeye gelir kaydedilir.

             (2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte işlem gören ergin olmayan çocukları için birinci fıkra uyarınca belirlenen hizmet bedeli alınmaz.

Yönetmelik

MADDE 46 – (1) Bu Kanununuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar

MADDE 47 – (1) 11/2/1964tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 24/4/2006 tarihli ve 5490sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen”il ve ilçe” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             (2) Diğer mevzuatta 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Türk soylu yabancılar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 incimaddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ikamet süresi, Türk soyluyabancılar için 31/12/2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır.  

Mevcut yönetmeliğin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 46 ncımaddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Buyönetmelik yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayanhükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük MADDE 48 –(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          

Yürütme  MADDE 49 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

5901 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

     
Değiştiren  Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası   5901 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş  Tarihi
6304 28 18/5/2012
%d blogcu bunu beğendi: