BLOG VATANDAŞLIK

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması

Başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak İşlemler (1)(2)

MADDE 20 – (1) Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

(2) (Ek:12/12/2016-2016/9601 K.) (1) Aşağıdaki şartlardan herhangibirini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendikapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir: (2)

 1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve TeknolojiBakanlığınca tespit edilen, (2)
 • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmamasışerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit 
  edilen, (2)
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen, (2)

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı dövizya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösterenbankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,  (2)

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satınaldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen. (2)
 • 12/12/2016 tarihli ve 2016/9601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere (2) numaralı fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
 • 19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki

Kararın 1inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, aynı fıkranın(a) bendinde yer alan “2.000.000 Amerikan Doları”, “EkonomiBakanlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları veyakarşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”, “Sanayi ve TeknolojiBakanlığınca” şeklinde, (b) bendinde yer alan “1.000.000 AmerikanDoları” ibaresi “250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya dakarşılığı Türk Lirası” şeklinde, (c) bendinde yer alan “100”,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla,”50″, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca”şeklinde, (ç) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Doları” ibaresi”500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı TürkLirası” şeklinde, (d) bendinde yer alan “3.000.000 AmerikanDoları”, “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri sırasıyla”500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”,”Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) (Ek: 13/3/2017-2017/10008 K.; Değişik: R.G. 19/9/2018-30540 -CK-106/1 md.) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen. 

 • Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmakisteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaatmakamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:
  • İsteğibelirten form dilekçe. 
  • Kişininhangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkinbelge. 
 • Medenîhal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi. 

ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veyanüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfuskayıt örneği veya benzeri belge.

 • Türkvatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
  • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 • Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.
 • Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve üçüncü fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir. (1)
 • (Ek: 12/12/2016-2016/9601 K.) İkinci fıkrada belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır. (2)
 • (Ek: R.G.19/9/2018-30540-CK-106/2 md.) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.
%d blogcu bunu beğendi: